Ridelys användarvillkor

Personer under 16 år behöver målsmans medgivande för att använda Ridely.

Välkommen till Ridely (”Tjänsterna”) som tillhandahålls till dig av Ztabler AB, registreringsnummer 559070-0935, med adress Klippvägen 25 B, 756 52 Uppsala (”vi” eller ”oss”). Ditt användande av Ridely styrs av dessa användarvillkor. För det fall du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen använd inte Ridely.

Användarnamn och lösenord

För att använda Tjänsterna måste du skapa ett användarkonto och logga in i appen.  

Du kan välja ett användarnamn och ett lösenord men du kan också välja ett av de tillgängliga sociala media-konton som anges i Ridely från tid till annan, för att logga in på ditt användarkonto i appen. Om du väljer att skapa ett nytt användarkonto får det användarnamn och lösenord som du väljer inte vara: skadligt, kränkande, rasistiskt, etniskt eller sexuellt stötande, ärekränkande, intrångsgörande i någon immateriell rättighet eller inkräktande i någons integritet. Vi har rätt att ändra ditt användarnamn och/eller lösenord om dessa, enligt vår mening, bryter mot dessa användarvillkor.

När du skapar ett användarkonto kommer du ombes att delge viss information om dig själv så som: ditt namn, efternamn, e-post, kön och foto. Informationen kommer att användas för att tillhandahålla Tjänsterna för dig.

Om du använder ett annat konto för att få tillgång till ditt användarkonto i Ridely, till exempel ditt Facebook-konto, ger du oss rätt att inhämta din verifieringsinformation, så som användarnamn, krypterade inloggningsuppgifter, och annan information som kan vara tillgänglig vid eller under sådant sätt att få tillgång till Tjänsterna, inklusive ditt namn, efternamn, profilbild och e-postadress. Vi kan komma att lagra sådan information och använda det för de ändamål som anges i vår personuppgiftspolicy (tillgänglig under kugghjulet i appen) och vi kan kontrollera dina inloggningsuppgifter med sådana leverantörer eller andra leverantörer genom vilka du får tillgång till Tjänsterna.

När du skapar ett användarkonto i Ridely åtar du dig att iaktta dessa användarvillkor. Du samtycker också till vår behandling av dina personuppgifter, vilken görs i enlighet med vår personuppgiftspolicy (tillgänglig under kugghjulet i appen).

Ditt användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt konto till någon tredje part. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga, samt att du inte kommer delge (uppsåtligen eller av vårdslöshet) dina inloggningsuppgifter till någon tredje part eller annars låta någon tredje part använda ditt användarkonto eller din tillgång till Ridely. Om du har anledning att tro att någon tredje part har fått tillgång till Ridely ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att stänga av tillgången till ditt användarkonto om vi har anledning att tro att någon tredje part har fått otillåten tillgång till ditt användarkonto.

Vänligen notera att vi har rätt att avsluta ditt användarkonto om det varit inaktivt under en period av 365 på varandra följande dagar.

Din prenumeration på Ridely PRO

Det här avsnittet gäller när du har köpt ett prenumeration på Ridely PRO. Genom att betala prenumerationsavgiften får du tillgång till Ridely PRO. Det finns tre olika typer av prenumerationer: 1 månad, 3 månader och 1 år.

Om du väljer att prenumerera på Ridely PRO kommer ditt köp att debiteras ditt konto i Google Play när du bekräftar ditt köp. Prenumerationen förnyas automatiskt 24 timmar innan den löper ut. Du kan hantera det från Mina prenumerationer i AppStore eller Google Play efter köp.

Observera att avinstallation av appen eller avslutande av ditt konto inte automatiskt stoppar din prenumeration på Ridely PRO. Du måste aktivt avbryta din prenumeration.

Din prenumeration kan inte avbrytas innan perioden är över, det vill säga om du har köpt Ridely PRO för en månad och säger upp din prenumeration kommer den att avslutas först när månaden är över. Ridely kan inte avsluta prenumerationen från dig, det måste göras via AppStore eller Google Play. Gå till ditt konto och prenumerationer och välj Avsluta / Avbryt. Mer information finns på AppStore eller Google Play.

Du kan avbryta din prenumeration när som helst. Din prenumeration fortsätter att fungera tills prenumerationsperioden slutar.

Uppförandekod

Användarmaterial

Du kan ladda upp text, bilder, film och annan information (”Användarmaterial”) i Ridely. Du är ansvarig för allt Användarmaterial som du laddar upp i Ridely.

Du accepterar och garanterar att du inte kommer publicera, offentliggöra, överföra, distribuera eller ladda upp material på Ridely som:

 • är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,

 • främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,

 • är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp),

 • utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,

 • utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt, eller

 • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken).

Du accepterar och garanterar att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part att:

 • använda Ridely för att överföra eller ladda upp filer eller annat innehåll som innehåller virus, trojaner, korrumperad data, skadlig programvara och andra program som kan skada datorer och annan egendom,

 • använda Ridely för att förtala, trakassera, diskriminera eller hota en annan person eller på annat sätt kränka en annan persons rättigheter,

 • distribuera eller reproducera hela eller delar av Ridely,

 • ändra, ta isär eller dekompilera någon del av Ridely, om detta inte uttryckligen tillåts enligt tvingande lagstiftning,

 • använda programvara som läser data från Ridely automatiskt,

 • använda Ridely för att begära eller uppmuntra annan användare att bryta mot bestämmelse i dessa användarvillkor,

 • missbruka Ridely eller använda appen för något otillåtet eller obehörigt ändamål (vilket inkluderar befordring av datorvirus eller användande av Ridely på ett sätt som kränker eller gör intrång i annans rättighet).

Ridely tillåter dig att skicka meddelanden till andra användare. Du är ansvarig för samtliga meddelanden som du sänder vid användande av Ridely och du garanterar att du inte kommer skicka meddelanden i strid med dessa användarvillkor, och inte trakassera eller hota andra användare.

Om du erhåller meddelanden eller fotografier som du tror utgör en överträdelse av dessa användarvillkor, eller annars tror att Ridely används för illegala ändamål eller för ändamål som inte är i enlighet med dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på info@ridely.com. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort innehåll på Ridely som vi, efter eget gottfinnande, bedömer inte är i enlighet med dessa användarvillkor eller policies eller som på annat sätt är skadligt för oss eller våra användare.

Länkar från appen

Vänligen notera att all information som du lämnar på tredje parts hemsida (och inte direkt Ridely), t.ex. genom användning av social media eller andra konton för att logga in på Tjänsterna, kommer att delas med ägarna av tredje parts-hemsidan. Din information kommer att omfattas av personuppgiftspolicy samt användarvillkor för sådan tredje parts-hemsida.

Ansvarsbegränsning

Ridely tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och din användning av Ridely är enbart ditt ansvar. Vi lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgängligheten, kvaliteten, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Ridely. 

Det kan förekomma situationer då Ridely inte kommer att vara tillgänglig, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll, för vilka vi aldrig ansvarar.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsterna. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy (tillgänglig under kugghjulet i appen).

Immateriella rättigheter

Innehåll

Du förstår och accepterar att Ridely innehåller material tillhandahållet av oss och tredje parter och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.

Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) innefattat eller uppvisat på Ridely eller som du fått tillgång till i samband med Ridely.

Du får enbart använda innehållet i Ridely för ditt eget användande och du får inte använda innehållet i Ridely i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa användarvillkor. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsterna.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras i Ridely kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt på Ridely.

Användarmaterial

Vid användande av Ridely har du möjlighet att ladda upp Användarmaterial. Äganderätt till allt användarmaterial tillhör dig, eller den tredje part som har ägandeskap av sådant Användarmaterial.

Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att lagra, publicera, distribuera, streama, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användarmaterialet för att tillhandahålla och marknadsföra Hemsidan och Tjänsterna.

Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp Användarmaterial, att använda Användarmaterialet på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till Användarmaterialet enligt ovan. För det fall något Användarmaterial gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av Användarmaterialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång. 

Om vi blir medvetna om, eller har anledning att misstänka, att Användarmaterialet gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter har vi rätt, men inte en skyldighet, att ta bort allt sådant Användarmaterial från Ridely och kan komma att stänga av tillgången till ditt användarkonto temporärt eller permanent.

Skadeslöshet och ansvarsbegränsning

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor, inklusive men ej begränsat till, missbruk av Ridely. Vidare så accepterar du att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot dessa användarvillkor.

I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa användarvillkor eller oförmåga att använda Ridely. Vi är inte ansvarig gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig.

Ändring av villkoren och uppsägning av tjänsterna

Vi har rätt att ändra dessa användningsvillkor. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information under kugghjulet i appen eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt användarkonto från Ridely.

Vi har rätt att stänga av din tillgång till Ridely med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Ridely utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra dessa användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

Tillämplig lag och tvister

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.